Nasz zespół prawników prowadzi kompleksową obsługę pracowników lub ich rodzin poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych, wypadków ciężkich oraz wypadków zbiorowych, na każdym etapie postępowania. Pomagamy uzyskać zarówno świadczenia z ubezpieczenia społecznego (ZUS-u) jak i wyegzekwować roszczenia uzupełniające bezpośrednio od pracodawcy czy towarzystwa ubezpieczeń z którym pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia.

  Reprezentujemy także członków rodzin pracowników, którzy wskutek wypadku przy pracy stracili życie, w sprawach o uzyskanie należnych im świadczeń za takie następstwa śmierci pracownika jak pogorszenie warunków mieszkaniowych, utratę zabezpieczenia majątkowego na przyszłość, uczucie osamotnienia, trudności życiowe dziecka pozbawionego opieki matki, osłabienie energii życiowej a także w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne za cierpienia fizyczne i psychiczne członków rodziny zmarłego.